Kişisel verilerin korunması Veri Sorumlusuna Başvuru Formu Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

KİPTAŞ - İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. , İSTANBUL İMAR İNŞAAT A.Ş. ve BİMTAŞ - Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. , olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kentsel Dönüşüm Destek Platformunun yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmesine önem vermekte ve her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu'nda tanımlı olan "Veri Sorumlusu" sıfatımızla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi Ve İşlenme Amaçları

İnternet sitemize (“www.istanbulyenileniyor.com ”) kayıt olmanız neticesinde temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz e-ticaret faaliyetlerimizden kapsamındaki hizmetlerimizden faydalanabilmeniz ve bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi amaçlarıyla işlenmektedir. Bu kapsamda kimlik ve iletişim kategorisindeki kişisel verileriniz ile 5651 Sayılı Kanun kapsamında çerezler ile IP adresiniz işlenecektir. Toplanan kişisel verileriniz, İBB ve İştirak şirketleri tarafından Kentsel Dönüşüm çalışmalarının yapılması, İstanbulun Kentsel Dönüşümüne katkı sağlanması, Kentsel Dönüşüm çalışmalarında vatandaşlarımıza yol gösterilmesi, vb. amaçlarla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

B. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirketimiz, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketleri ile ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurt içindeki kuruluşlarla, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

İnternet sitesi üyeliği için toplanan kişiler veriler (kimlik ve iletişim bilgileri) ilgili kişinin internet sitesi üzerinden üyelik formunu doldurması ve çağrı merkezimize yapılan başvurular aracılığıyla toplanmaktadır. Bu kişisel veriler 6698 sayılı Kanun uyarınca, ilgili kişinin internet sitesi üyeliği talebi neticesinde verdiği izin ile temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi ile Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması ile doğrudan ilgili olması nedeniyle veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

D. Kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, başvuruda bulunarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebinizin olması halinde www.istanbulyenileniyor.com adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu doldurmak suretiyle Formda belirtilen yollardan biriyle BİMTAŞ 'a başvurabilirsiniz. BİMTAŞ. KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri cevabı yazımızda belirtilecektir. BİMTAŞ, tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olmadığını, eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız ilgili kişisel verinize/verilerinize ilişkin değişiklik bildirimleriniz için lütfen derhal “Evliya Çelebi Meşrutiyet Caddesi Eski Tüyap Binası No:50, 34430 Beyoğlu/İstanbul” adresinden BİMTAŞ ile irtibata geçiniz.

KVKK başvuru formu için tıklayınız.

F. Veri sorumlusunun kimliği

KİPTAŞ - İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mersis No : 0563002211800019
İnternet Adresi : www.kiptas.istanbul
Telefon Numarası : 0(212) 414 98 98
E-Posta Adresi : info@kiptas.com.tr
Adres : Seyitnizam mah. Gümüşsuyu Davutpaşa cad. no:17/1 34015 Zeytinburnu / İstanbul


İSTANBUL İMAR İNŞAAT A.Ş.
Mersis No : 0481048888400014
İnternet Adresi : www.imar.istanbul/tr
Telefon Numarası : 0(212) 274 19 48
E-Posta Adresi : imar@imar.istanbul
Adres : Büyükdere Cad. No: 48 / 8 İstanbul İmar İş Merkezi 34394 Mecidiyeköy- Şişli / İstanbul


BİMTAŞ - Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş.
Mersis No : 0481001477200015
İnternet Adresi : www.bimtas.istanbul
Telefon Numarası : 0(212) 245 99 00
E-Posta Adresi : bimtas@bimtas.istanbul
Adres : Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Eski TÜYAP Binası No:50 34430 Tepebaşı - Beyoğlu - İSTANBUL


Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.